Đại Lục Liên Hoa
C.142khoảng 1 tháng
Thiên Hà Đơn Độc
C.6khoảng 1 tháng
Cửu Linh
C.43khoảng 1 tháng