Thiên Kiếp Mi
C.59khoảng 1 tháng
Cửu Linh
C.43khoảng 1 tháng