Vùng Đất Tự Do
C.45khoảng 4 giờ
Phế Phi Phục Sủng
C.64khoảng 5 giờ