Thôn Phệ Giả
C.57khoảng 5 giờ
Tử Di
C.133khoảng 8 giờ