Chiêu Nam
C.13khoảng 5 giờ
Dưới Vẻ Bề Ngoài
C.53khoảng 5 giờ
Chàng Rể Tỷ Phú
C.1755khoảng 6 giờ
Ngũ Canh Chung
C.22khoảng 6 giờ
Đòn Trí Mạng
C.24khoảng 7 giờ
Tiểu Tình Nhân
C.56khoảng 7 giờ