Bắt Cóc
C.10khoảng 1 năm
Nhan Dược
C.31khoảng 1 năm