Chiêu Nam
C.13khoảng 5 giờ
Dưới Vẻ Bề Ngoài
C.53khoảng 6 giờ
Chàng Rể Tỷ Phú
C.1755khoảng 7 giờ
Tiểu Tình Nhân
C.56khoảng 8 giờ