Võ Thành Ti
C.45khoảng 7 giờ
Tước Đăng Tiên
C.66khoảng 8 giờ